Chók-cê̤ṳ Wikipedia

kō̤-nèng cī:

  1. 米, Siŏh cṳ̄ng siăh gì nó̤h, kī-dâe̤ng nṳ̄ ché̤ṳ Dêu.
  2. 米, Siŏh cṳ̄ng dòng-dô dăng-ôi, kī-dâe̤ng nṳ̄ ché̤ṳ Gŭng-chióh.
  3. 美, nè̤ng hĕ̤k-ciā nó̤h cóng gì é-sé̤ṳ.
  4. 美, Mī-guók gì găng-chĭng.
  5. 鎂, huá-hŏk nguòng-só cĭ ék, kī-dâe̤ng nṳ̄ ché̤ṳ Mī (gĭng-sṳ̆k).


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.