Gák-gáuk-ùng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gák-gáuk-ùng

Gák-gáuk-ùng (甲骨文) sê Dṳ̆ng-guók Siŏng-dièu gì sèng-âu sāi gì siŏh cṳ̄ng ùng-cê, siā diŏh ŭ-gŭikáe̤k-káe̤k hĕ̤k-ciā dông-ŭkgáuk-gáuk gà̤-dēng. Gĭng-dáng gì Háng-cê cêu sê téng Gák-gáuk-ùng huák-diēng lì gì.