Giòng-găng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Diēng-hiêng giòng-găng gì uâ

Giòng-găng (強姦) sê cī giòng-páuk bék-nè̤ng gâe̤ng cê-gă séng-gău. Cuòi găk gĭng-dáng gì sū-iū guók-gă dŭ sê ùi-huāng huák-lŭk gì.

Chŭi-iòng-gōng duâi-buô-hông giòng-găng gì áng-giông sê nàng-gái kó̤ giòng-găng nṳ̄-gái gì, sĭk-cié sū-iū giòng-páuk bék-nè̤ng gâe̤ng cê-gă séng-gău gì, bók-guāng séng-biék, dŭ sê sáung giòng-găng gì.