Guók-gê̤ṳng Nô̤i-ciéng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Guók-gê̤ṳng Nô̤i-ciéng

Guók-gê̤ṳng Nô̤i-ciéng (國共內戰), iâ hô̤ lā̤ Guók-gê̤ṳng Ciéng-cĕng (國共戰爭), sê 20 sié-gī Dṳ̆ng-huà Mìng-guók céng-hū (iù Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng liāng-dô̤) gâe̤ng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gì nô̤i-ciéng.

Guók-gê̤ṳng Nô̤i-ciéng ô lâng ché̤ṳ: Dâ̤-ék-ché̤ṳ Guók-gê̤ṳng Nô̤i-ciéng gâe̤ng Dâ̤-nê-ché̤ṳ Guók-gê̤ṳng Nô̤i-ciéng.