Guók-lĭk Gău-tŭng Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Guók-lĭk Gău-tŭng Dâi-hŏk
國立交通大學
Sìng-lĭk Sì-găng 1896 nièng
Gāng-chĭng Gău-dâi, Dài-uăng gău-dâi
Hŏk-hâiu Dê-cī Dài-uăng Sĭng-dé̤ṳk

Guók-lĭk Gău-tŭng Dâi-hŏkDṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) gì siŏh ciáh dâi-hŏk, găk Dài-uăng gì Sĭng-dé̤ṳk.