Siông-hāi Gău-tŭng Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siông-hāi Gău-tŭng Dâi-hŏk
上海交通大學
Sìng-lĭk Sì-găng 1896 nièng
Gāng-chĭng Gău-dâi, Siông-hāi Gău-dâi
Hŏk-hâiu Dê-cī Dṳ̆ng-guók Siông-hāi

Siông-hāi Gău-tŭng Dâi-hŏk (上海交通大學) sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dâi-hŏk, găk Siông-hāiMīng-hòng-kṳ̆.