跳至內容

Guŏng-biāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ Guŏng-biāng

Guŏng-biāng (光餅) sê siŏh cṳ̄ng Hók-gióng dĕk-sáik gì biāng, găk Hók-ciŭ, Buò-dièng gâe̤ng Gióng-ĕu dŭ ô. Gáu-muōi-lāu guŏng-biāng iù Hók-ciŭ diòng gáu Liù-giù, iâ sê Liù-giù gì dĕk-sáik sĭk-pīng.

Siŏng-diòng găk Mìng-dièu Gă-cêng 41 nièng (1562 nièng) gì sèng-âu Uŏ-káiu duâi páh-huāng, Mìng-dièu huòng-dá̤ puái Chék Gié-guŏng lì Hók-gióng miĕk Uŏ-káiu. Chék Gié-guŏng chók-huák cĭ sèng, gó̤ ĭ gì buô-hâ kék miêng-hūng có̤ siàng siŏh cṳ̄ng ièng-ièng-sék gì biāng, dâi-dŏng páh siŏh ciáh kĕ̤ng-kĕ̤ng dò̤ lā̤ ché̤ṳng sók, guá diŏh dâiu-gáuk gà̤-dēng. Ciŏng-uâng có̤ iā huŏng-biêng, nâ sê bók-lō̤ siŏh kĕ̤ng, cêu â̤ téng dâiu-gáuk gà̤-dēng dò̤ giâ lì dĭk-ciék kă̤. Gáu-muōi-lāu báh-séng iâ kăi-sṳ̄ liù-hèng siăh cuòi, kék Chék Gié-guŏng gì miàng-cê lì miàng ciā biāng, hô̤ lā̤ „guŏng-biāng“.

Hók-ciŭ gì guŏng-biāng gó sê sáung Hók-chiăng guŏng-biāng gâe̤ng Hùng-săng-giò guŏng-biāng có̤i chók-miàng. Gô-dā̤ Hùng-săng-giò sê Hók-ciŭ gì siŏh ciáh gău-tŭng iéu-dô̤, gĭng-guó hŭ-uái gì nè̤ng iā sâ̤, guŏng-biāng bô biêng-ngì bô hō̤ siăh, gó-chṳ̄ găk Hók-ciŭ iā chók-miàng.