Hók-chiăng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-chiăng chê-kṳ̆ gì Lṳ̀ng-gĕ̤ng (龍江)

Hók-chiăng-chê (福清市) sê Hók-ciŭ gì siŏh bĭk gâing-ngék-chê, găk Mìng-dĕ̤ng iòng-hāi, Diòng-lŏ̤h nàng-buô, Può-chèng báe̤k-buô. Hók-chiăng biék-chĭng có̤ Ngṳ̆k-ṳ̀ng (玉融).

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi]

Hók-chiăng ô cĭng dòng gì gióng-cié lĭk-sṳ̄. Dòng-dièu ī-sèng, Hók-chiăng sĕng-hâiu sṳ̆k Iòng-ciŭ (扬州), Gói-kiĕ (會稽), Mìng-ciŭ (閩州), Cuòng-ciŭ (泉州) gâe̤ng Diòng̤-lŏ̤h (長樂) dēng hū-gâing guāng-hăk. Gŭng-nguòng 699 nièng, sék Diòng-lŏ̤h-gâing nàng-huŏng báik hiŏng dé Uâng-ăng-gâing (萬安縣), iù-sê Hók-chiăng lĭk gâing, sṳ̆k Cuòng-ciŭ. Cĭ hâiu siŏh-chiĕng-nê-báik nièng găng, Hók-chiāng dŏ̤-ché̤ṳ gāi-mièng, giéu guó Īng-chiŏng-gâing (永昌縣), Hók-dòng-gâing (福唐縣) dēng-dēng, ék-dĭk bō̤-liù gâing gì gióng-cié. 933 nièng, Hók-ciŭ sĭng có̤ Diòng-lŏ̤h-hū, gŏng-gé̤ṳ "Săng cê̤ṳ īng-hók diē lì, cūi cê̤ṳ chiăng-nguòng diē lì" (山自永里來, 水自源里來) siŏh guó uâ, gáuk chṳ̄ "īng-hók diē" gâe̤ng "chiăng-nguòng diē" gì siŏh cê, gāi Hók-dòng-gâing có̤ Hók-chiăng-gâing (福清縣), iù-sê Hók-chiăng gâing-miàng ké̤ṳk lĭk-dâi iòng-ê̤ṳng. 1990 nièng, Hók-chiăng-gâing sĭng Hók-chiăng-chê.

Hèng-chéng kṳ̆-mĭk[Siŭ-gāi]

Hók-chiăng dê-dù

Hók-chiăng-chê guāng-hăk 17 bĭk déng, gé diŏh â-dā̤:

Chók-miàng gì gièu-hiŏng[Siŭ-gāi]

Hók-chiăng sê chók-miàng gì gièu-hiŏng. Ĭng-ôi lĭk-sṳ̄, dê-lī dēng nguòng-ĭng, Hók-chiăng-nè̤ng gáu nguôi-guók mèu-sĕng gì lĭk-sṳ̄ giū-uōng. Gĭng-dáng-nĭk Hók-chiăng-iô gì Huà-ìng Huà-gièu biêng-buó Nàng̤-iòng, Nĭk-buōng, Mī-guók, Ĕu-ciŭ dēng cĭng sâ̤ guók-gă gâe̤ng dê-kṳ̆.


Mìng-dṳ̆ng sĕk ék
Mìng-dṳ̆ng sĕk ék Hū-siàng  : Hók-ciŭ-hū
Sĕk ék  : Âu-guăng-gâing1 | Bìng-nàng-gâing | Diòng-lŏ̤h-gâing2 | Hók-chiăng-gâing3 | Īng-hók-gâing4 | Kŭ-chèng-gâing | Lièng-gŏng-gâing | Lò̤-nguòng-gâing | Mìng-gâing1 | Mìng-chiăng-gâing
1: Âu-guăng gâe̤ng Mìng-gâing gĭng-dáng gāi siàng Mìng-âu-gâing.
2: Diòng-lŏ̤h gĭng-dáng gāi siàng gâing-gék-chê.
3: Hók-chiăng gĭng-dáng sê gâing-gék-chê, Bìng-tàng-dō̤ téng ĭ diē-sié buŏng chók lì siék Bìng-tàng-gâing.
4: Īng-hók gĭng-dáng gāi miàng hô̤ lā̤ Īng-tái.


Hók-gióng-sēng gì Hèng-céng-kṳ̆
Hók-ciŭ  : Gū-làu-kṳ̆ | Céng-ăng-kṳ̆ | Chŏng-săng-kṳ̆ | Dài-gĕ̤ng-kṳ̆ | Mā-muōi-kṳ̆ | Diòng-lŏ̤h-chê | Hók-chiăng-chê | Bìng-tàng-gâing | Īng-tái-gâing | Lièng-gŏng-gâing | Lò̤-nguòng-gâing | Mìng-âu-gâing | Mìng-chiăng-gâing
Â-muòng  : Hāi-chŏng-kṳ̆ | Cĭk-mī-kṳ̆ | Dùng-ăng-kṳ̆ | Hù-lī-kṳ̆ | Siòng-ăng-kṳ̆ | Sṳ̆-mìng-kṳ̆
Buò-dièng  : Siàng-siŏng-kṳ̆ | Hàng-gŏng-kṳ̆ | Lié-siàng-kṳ̆ | Séu-sê̤ṳ-kṳ̆ | Siĕng-iù-gâing
Ciŏng-ciŭ  : Hiŏng-siàng-kṳ̆ | Lṳ̀ng-ùng-kṳ̆ | Bìng-huò-gâing | Ciéu-ăng-gâing | Ciŏng-puō-gâing | Dĕ̤ng-săng-gâing | Diòng-tái-gâing | Huà-ăng-gâing | Hùng-siĕu-gâing | Nàng-céng-gâing
Hók-gióng
Hók-gióng-sēng diŏh Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì ôi-dé
Ciòng-ciŭ  : Lī-siàng-kṳ̆ | Ciòng-gē̤ng-kṳ̆ | Hŭng-dĕk-kṳ̆ | Lŏk-gŏng-kṳ̆ | Céng-gŏng-chê | Nàng-ăng-chê | Siŏh-săi-chê | Ăng-kă̤-gâing | Dáik-huá-gâing | Hiê-ăng-gâing | Īng-chŭng-gâing | Gĭng-muòng-gâing (hṳ̆-siék, sĭk-cié mò̤ kóng-cié)1
Lṳ̀ng-ngàng  : Sĭng-lò̤-kṳ̆ | Īng-dêng-kṳ̆ | Ciŏng-bìng-chê | Diòng-tĭng-gâing | Lièng-siàng-gâing | Siông-hòng-gâing | Ū-bìng-gâing
Nàng-bìng  : Iòng-bìng-kṳ̆ | Gióng-iòng-kṳ̆ | Siêu-ū-chê | Ū-ì-săng-chê | Céng-huò-gâing | Gióng-ĕu-chê | Guŏng-dĕk-gâing | Puō-siàng-gâing | Sông-chiŏng-gâing | Sṳ̀ng-kă̤-gâing
Nìng-dáik  : Ciĕu-siàng-kṳ̆ | Hók-ăng-chê | Hók-tīng-chê | Bìng-nàng-gâing | Ciá-ìng-gâing | Ciŭ-nìng-gâing | Hà-puō-gâing | Kŭ-chèng-gâing | Sêu-nìng-gâing
Săng-mìng  : Mùi-liĕk-kṳ̆ | Săng-nguòng-kṳ̆ | Īng-ăng-chê | Chĭng-liù-gâing | Ciŏng-lŏk-gâing | Dâi-dièng-gâing | Gióng-nìng-gâing | Iù-kă̤-gâing | Mìng-kă̤-gâing | Nìng-huá-gâing | Să-gâing | Tái-nìng-gâing