跳至內容

Hàng-ló

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Niék-sé cáik-ké
  Cô̤-biĕu-hiê     Cáik-ké     Lĭk
  Chŭng
  315°   Lĭk-chŭng     2 nguŏk 4 hô̤ gáu 5 hô̤
  330°   Ṳ̄-cūi   2 nguŏk 18 hô̤ gáu 19 hô̤
  345°   Gĭng-dĭk     3 nguŏk 5 hô̤ gáu 6 hô̤
  0°   Chŭng-hŭng   3 nguŏk 20 hô̤ gáu 21 hô̤
  15°   Chĭng-mìng     4 nguŏk 4 hô̤ gáu 5 hô̤
  30°   Gók-ṳ̄   4 nguŏk 20 hô̤ gáu 21 hô̤
  Hâ
  45°   Lĭk-hâ     5 nguŏk 5 hô̤ gáu 6 hô̤
  60°   Siēu-muāng   5 nguŏk 21 hô̤ gáu 22 hô̤
  75°   Mòng-cṳ̄ng     6 nguŏk 5 hô̤ gáu 6 hô̤
  90°   Hâ-cé   6 nguŏk 21 hô̤ gáu 22 hô̤
  105°   Siēu-sṳ̄     7 nguŏk 7 hô̤ gáu 8 hô̤
  120°   Duâi-sṳ̄   7 nguŏk 22 hô̤ gáu 23 hô̤
  Chiŭ
  135°   Lĭk-chiŭ     8 nguŏk 7 hô̤ gáu 8 hô̤
  150°   Chṳ̄-sṳ̄   8 nguŏk 23 hô̤ gáu 24 hô̤
  165°   Băh-ló     9 nguŏk 7 hô̤ gáu 8 hô̤
  180°   Chiŭ-hŭng   9 nguŏk 23 hô̤ gáu 24 hô̤
  195°   Hàng-ló     10 nguŏk 8 hô̤ gáu 9 hô̤
  210°   Sŏng-gáung     10 nguŏk 23 hô̤ gáu 24 hô̤
  Dĕ̤ng
  225°   Lĭk-dĕ̤ng     11 nguŏk 7 hô̤ gáu 8 hô̤
  240°   Siēu-siók   11 nguŏk 22 hô̤ gáu 23 hô̤
  255°   Duâi-siók     12 nguŏk 7 hô̤ gáu 8 hô̤
  270°   Dĕ̤ng-cé   12 nguŏk 21 hô̤ gáu 22 hô̤
  285°   Siēu-hàng     1 nguŏk 5 hô̤ gáu 6 hô̤
  300°   Duâi-hàng   1 nguŏk 20 hô̤ gáu 21 hô̤

Hàng-ló (寒露) sê Dṳ̆ng-guók nùng-lĭkniék-sé cáik-ké cĭ-ék, diŏh chiŭ-hŭng gâe̤ng sŏng-gáung cĭ găng.