跳至內容

Hók-ciŭ-huòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hók-ciŭ-huòng

Hók-ciŭ-huòng (福州園) sê Liù-giù Naha-chê gì siŏh ciáh Dṳ̆ng-guók-sék huòng-lìng, diŏh Naha-chê Kume 2-39.

Hók-ciŭ-huòng kī diŏh nguòng-lài Giū-mī-chŏng (Kume-chŏng) gì dê-puòi gà̤-dēng. Găk Liù-giù-guók gì sì-dâi, Giū-mī-chŏng diē-sié diêu gì sê téng Hók-gióng buăng guó gì Mìng-ìng Săng-sĕk-lĕ̤k-sáng. Cī siŏh dêng nè̤ng dó̤i Liù-giù gì ngôi-gău có̤ chók iā duâi gì góng-hióng. 1991 nièng, Naha chiăng Hók-ciŭ ciŏng-gă lì kī ciā huòng, lì gé-niêng cī siŏh dâung lĭk-sṳ̄. 1992 nièng kī hō̤ ciáng-sék kŭi-huóng, giàng diē chăng-guăng sê miēng-hié gì.

Kī Hók-ciŭ-huòng gì cài-lâiu ciòng-buô sê téng Hók-ciŭ hâ guó gì, diē-sié ô Hók-ciŭ dâi-biēu gì hŭng-gīng: Săng-săng (Ṳ̀-săng, Ŭ-săng, Bìng-săng), lâng-ták (Ŭ-ták, Băh-ták) gâe̤ng siŏh làu (Mìng-gĕ̤ng).