Mìng-ìng Săng-sĕk-lĕ̤k-sáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mìng-ìng Săng-sĕk-lĕ̤k-sáng (Chṳ̆ng-sìng-ngṳ̄: 閩人三十六姓 (ミンニン サンジュウルクシイ)), iâ hô̤ lā̤ Giū-mī Săng-sĕk-lĕ̤k-sáng (久米三十六姓 (クミ サンジュウルクシイ)), sê Mìng-dièu puái kó̤ Liù-giù kó̤ diêu gì Hók-gióng-nè̤ng 36 sáng gì tūng-chĭng.

Gŏng-gé̤ṳ «Mìng-sṳ̄» gì gé-cāi, 1372 nièng, Liù-giù-guók Dṳ̆ng-săng-uòng Chák-dô hióng Mìng-dièu dièu-góng. Hī sèng-âu Liù-giù gié-sŭk iā lŏ̤h-hâiu, Ciŏ Nguòng-ciŏng cêu puái Hók-gióng-nè̤ng 36 sáng kó̤ Liù-giù diêu, dó̤i-chiū hŭ-uái gì huák-diēng. Cī siŏh dêng nè̤ng dŭ diêu diŏh Giū-mī-chŏng diē-sié, dó̤i Liù-giù gì ngôi-găng góng-hióng iā duâi.