Hók-ciŭ Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hók-ciŭ dâi-hŏk
福州大學
Sìng-lĭk sì-găng 1958 nièng
Gāng-chĭng Hók-dâi
Hŏk-hâiu dê-cī Dṳ̆ng-guók Hók-ciŭ

Hók-ciŭ Dâi-hŏkDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dâi-hŏk, găk Hók-gióng gì siū-hū Hók-ciŭ. Ô 4 ciáh hâiu-kṳ̆: Ì-săng hâiu-kṳ̆ (iâ hô̤ lā̤ lō̤ hâiu-kṳ̆), Gì-săng hâiu-kṳ̆ (iâ hô̤ lā̤ sĭng hâiu-kṳ̆), Dè̤ng-buàng hâiu-kṳ̆ gâe̤ng Mā-muōi hâiu-kṳ̆.