跳至內容

Hāi-diêng-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hāi-diêng-kṳ̆
—  Kṳ̆  —
海淀區

Hāi-diêng-kṳ̆ găk Báe̤k-gĭng gì ôi-dé gì ôi-dé
Hāi-diêng-kṳ̆ găk Báe̤k-gĭng gì ôi-dé gì ôi-dé
Hāi-diêng-kṳ̆ găk Báe̤k-gĭng gì ôi-dé
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Dĭk-hăk-Chê (直轄市) Báe̤k-gĭng (北京)
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 430.77 km2
Ìng-kēu
 - Dŭ-liāng 3,130,000[1] nè̤ng
Uōng-câng www.bjhd.gov.cn

Hāi-diêng-kṳ̆ (海淀區), sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Báe̤k-gĭng-chê gì siŏh ciáh Chê-hăk-kṳ̆(市轄區).

Lĭk-sṳ̄ (歷史)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hèng-céng Dăng-ôi (行政單位)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu (地理共氣候)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-cá̤ (經濟)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng (文化語言)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-sŭk (藝術)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lṳ̄-iù (旅遊)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáu-ṳ̆k (教育)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu (參考資料)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-dāu lièng-ciék (外斗鏈接)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Hāi-diêng-kṳ̆ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.