Hakkâpedia

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hakkâpedia gì biĕu-cé

Hakkâpedia iâ hô̤ lā̤ Káh-gă-ngṳ̄ Wikipedia, sê sāi Káh-gă-ngṳ̄ siā gì Wikipedia. Găk Káh-gă-ngṳ̄ diē-sié, „Hakkâ“ sê „Káh-gă-nè̤ng“ hĕ̤k-ciā „Káh-gă-ngṳ̄“ gì é-sé̤ṳ.

Hakkâpedia găk 2007 nièng 5 nguŏk 27 hô̤ ciáng-sék sìng-lĭk. Có̤i cā nâ kĕk Káh-ngṳ̄ Băh-uâ-cê lì siā, mò̤-niĕ-ài ô nè̤ng káng mâ̤ huôi-é, iù 2013 nièng 4 nguŏk 28 hô̤ kăi-sṳ̄ iâ kĕk Háng-cê lì siā. Mò̤-niŏh-òng, Bànguâpedia (Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wikipedia) iâ sêu ĭ gì īng-hiōng, iâ kăi-sṳ̄ kĕk Háng-cê lì siā ùng-ciŏng.

Gáu 2019 nièng 9 nguŏk 26 hô̤, Hakkâpedia dŭ-liāng ô 9,014 piĕng ùng-ciŏng.

Ngiê-dāu Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]