跳至內容

Mā-lài Gùng-dō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mā-lài Gùng-dō̤ sê hŭng-buô ṳ̀ Éng-ciĕ Buáng-dō̤ gâe̤ng Ó̤-ciŭ cĭ-găng gì siŏh cū gùng-dō̤. Mā-lài Gùng-dō̤ găh Éng-dô-iòng gâe̤ng Tái-bìng-iòng dăng-dŏng, tūng-gâe̤ng ô 25000 dŏ̤ ciáh dō̤, ék-buăng lì gōng bău-guák lāu gĭng-dáng gì Éng-nà̤, Mā-lài-să̤-ā, Ùng-lài, Sĭng-gă-pŏ̤, Hĭ-lŭk-bĭng gâe̤ng Dĕ̤ng Timor ciā gūi ciáh guók-gă.