Éng-dô-iòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Éng-dô-iòng

Éng-dô-iòng sê sié-gái gà̤-dēng gì siŏh ciáh dâi-iòng. Ĭ să̤-biĕng sê Hĭ-ciŭ, báe̤k-biĕng sê Ā-ciŭ, dĕ̤ng-biĕng sê Dâi-iòng-ciŭ, nàng-biĕng sê Nàng-bĭng-iòng.