跳至內容

Muóng-hō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Muóng-hō̤ (問好), iâ hô̤ lā̤ ciók-muóng (借問), sê nè̤ng gâe̤ng nè̤ng cĭ-găng gì siŏh-cṳ̄ng gău-làu huŏng-sék. Nè̤ng â̤ tŭng-guó muóng-hō̤ biēu-dăk hô-siōng gì guăng-sĭng, hĕ̤k-ciā biēu-hiêng mĭk-chiék gì guăng-hiê, siâ-huôi dê-ôi. Diòng-gīng mâ̤ siŏh-iông, muóng-hō̤ gì sì-găng iâ mâ̤ siŏh-iông. Ô-sì păng-gōng cĭ-sèng, diŏh sĕng muóng-hō̤. Ô-sì nè̤ng giàng-diô gì sì-hâiu puâng diŏh biék-nè̤ng, iâ â̤ hô-siōng muóng-hō̤.

Wikivoyage
Wikivoyage
Wiki Dô̤-iù ô gái-siéu :zh:福州話會話手冊.
維基導遊有介紹:zh:福州話會話手冊

Muóng-hō̤ gōng gì uâ iā sâ̤ cṳ̄ng, pī-ṳ̀ gōng „Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông nṳ̄ hō̤“ (汝好). Lâu-nè̤ng sèu-sèu â̤ gōng „bìng-àng“ (平安). Cā-kī-tàu gì sèng-âu iâ â̤ gōng „cā“ (早).