Mulao-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mulao-cŭkDṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Guōng-să̤. Mulao-cŭk iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Mulao-cŭk gōng Mulao-ngṳ̄.