Dṳ̆ng-guók mìng-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk dêng-hióng lì gì)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dṳ̆ng-guók ô iā sâ̤ gì mìng-cŭk, gì-dṳ̆ng ô 56 ciáh sêu gáu guăng-huŏng gì sìng-nêng. Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng ciŏng ciā ciáh mìng-cŭk cà̤ hô̤ lā̤ „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“.

Â-dā̤ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng sìng-nêng gì 56 ciáh mìng-cŭk: