跳至內容

Niè-sái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Niè-sái (伲婿) sê cê-gă cṳ̆-niòng-giāngdòng-buŏ (唐餔, 丈夫). Niè-sái gó̤ lâu-mānòng-bâ hô̤ lā̤ diòng-nè̤ng (丈儂), nòng-nā̤ hô̤ lā̤ diōng-nā̤ (丈奶). Hók-ciŭ-uâ ô siŏh guó sṳ̆k-ngṳ̄ (俗語) hô̤ lā̤ „Niè-sái buáng bèng giāng“ (伲婿半爿囝, hĕ̤k-chiă gōng „buáng ciáh giāng“).

Gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]