Sĭng-bô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sĭng-bô (新婦) sê cê-gă dòng-buŏ-giāng (唐餔囝, 丈夫囝) gì lâu-mā (老媽).[1] Sĭng-bô gó̤ dòng-buŏnòng-bâ hô̤ lā̤ lâu-guăng (老官), nòng-nā̤ hô̤ lā̤ dài-gă (臺家, 大家).

Cṳ̆-niòng-giāng chók-gá (出嫁) iâ hô̤ lā̤ “có̤-sĭng-bô” (做新婦).

Gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cé̤ṳ-é[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Diŏh cé̤ṳ-é hók-ciŭ-uâ gì “lâu-mā” gâe̤ng pū-tŭng-uâ gì “老媽” é-sô̤i mâ̤ sŏ̤h-iông.