Piăng-cék-gáuk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Piăng-cék-gáuk (𩩍脊骨, tĕ̤k có̤ [p'iaŋ21 tsiʔ55 kɔuʔ24])[1] , bô hô̤ lā̤ Lṳ̄ (膂), sê cū-siàng nè̤ng gâe̤ng siŏh-nék-giāng dông-ŭk gì cék-tùi gì muōi-siŏh-bŭng gáuk-gáuk.

Gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 馮愛珍. 《福州方言詞典》. 南京: 江蘇教育出版社. 1998年. 276頁. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Piăng-cék-gáuk ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.