跳至內容

Sofie gì Sié-gái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

«Sofie gì Sié-gái» (Sofie其世界, Nò̤-ŭi-ngṳ̄: Sofies verden) sê Nò̤-ŭi cáuk-gă Jostein Gaarder găk 1991 nièng siā gì siēu-siók. Cuòng cṳ̆ cuō-iéu tŭng-guó Sophie gâe̤ng sìng-bé ìng-ŭk Alberto gì dó̤i-uâ ī-gĭk puâng lā̤ huák-diēng gì siŏh-hiê-liĕk gì-ê gì cìng-ciék lì gái-siêu gĭ-buōng gì diék-hŏk dĭ-sék. «Sofie gì Sié-gái» 1995 nièng ké̤ṳk huăng-ĭk có̤ Ĭng-ngṳ̄, cĭ-hâiu bô ĭk siàng gì-tă gáuk guók ngṳ̄-ngiòng, siàng có̤ sié-gái chók-miàng gì siēu-suók.

Sophie Amundsen sê siŏh ciáh sĕk-sé huói gì cṳ̆-niòng-giāng. Ĭ gâe̤ng ĭ lòng-nā̤ dêu diŏh Nò̤-ŭi, ĭ lòng-bâ sê gŭng-guăng, găk Dṳ̆ng-dĕ̤ng gĕ̤ng-cáuk, duâi-buô-hông sì-găng dŭ mò̤ găk chió. Ô siŏh gĕ̤ng, Sophie siŭ diŏh lâng tiŏng gié ké̤ṳk ĭ gì mò̤-miàng piĕ-séng, diē-sié muóng ĭ: Nṳ̄ sê dê̤ṳng? Sié-gái sê iù diē-nē̤ lì gì?. Ĭ bìng-cêng gì sĕng-uăk téng dāng kī giék-sók go̤.

Cĭ ciéh siā piĕ gì sìng-bé nàng-gái sê ngô-sĕk huói gì diék-hŏk-gă Alberto Knox. Ĭ kăi-sṳ̄ gá Sofie diék-hŏk gì lĭk-sṳ̄, téng Hĭ-lé-nà̤ ùng-mìng gì nguòng-tàu gáu Gĭ-dók-gáu, gái gáu Dṳ̆ng Sié-gī, Ùng-ngiê hók-hĭng, Baroque Sì-dâi, Kī-mùng Sì-dâi, Lâung-mâng Ciō-ngiê Sì-dâi, ék-dĭk gáu gĭng-dáng. Alberto gâe̤ng Sophie gōng, nâ ô ŏ̤h diék-hŏk ciáh â̤ liēu-gāi ĭ gì sié-gái.