Uòng-sùng-ngṳ̀

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Uòng-sùng-ngṳ̀ (黃唇魚), Dṳ̆ng-guók ô, dék dòng ô 2 , dék dáe̤ng ô 100 gŭng-gṳ̆ng.