跳至內容

Uòng (sáng, 王)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Uòng (王) sê siŏh ciáh Háng-sáng, diŏh «Báh-gă-sáng» diē-sié bà̤ dâ̤ 8 ôi.

Nìng-dáik cĭ siăng (寧德之聲) có̤ gì Nìng-dáik-uâ kṳ̆-biék „王“ gâe̤ng „黃“ gì īng-piĕng

„王“ sáng gâe̤ng „黃“ sáng tĕ̤k-ĭng siŏh-iông. Ôi lā̤ kṳ̆-biék, Hók-ciŭ-uâ gâe̤ng Nìng-dáik-uâ â̤ gōng duâi-dô-uòng (大肚王)[Ció 1], săng-uăh-uòng (三劃王) [Ció 2].

Muōi-ció[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Nìng-dáik-uâ sê gōng dai⁵ dou⁵ ung², tàu siŏh-cê ng-sê băh-tĕ̤k gì duo⁵.
  2. „săng-uăh“ sê gōng huàng gì bék, ng-sáung dĭk gì bék.