Wikipedia:當年今旦/9月

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


今旦是2022年11月27號。 (刷新)

Wikipedia:當年今旦/11月27號

9月[Gāi nguòng-mā]


9月1號臺灣:記者節

穆阿邁爾·卡扎菲


9月2號越南:獨立日

日本投降


9月3號中國抗日戰爭勝利紀念日;臺灣:軍人節

Viking 2


9月4號

唐太宗


9月5號

鴉片戰爭


9月6號

中華蘇維埃共和國其國旗


9月7號

耶路撒冷其陷落


9月8號:國際掃盲日

駐日本盟軍總司令部


9月9號朝鮮:國慶


9月10號中國:教師節

安娜·林德


9月11號

九一一事件


9月12號

法國拉斯科山洞其壁畫


9月13號

哈德良長城


9月14號

月球2號


9月15號

卐字旗


9月16號

通用汽車公司


9月17號

楊貴妃


9月18號

日本兵入瀋陽城


9月19號

江澤民


9月20號

麥哲倫


9月21號

霍比特人


9月22號

國家地理雜誌


9月23號

海王星


9月24號

詹姆斯·布魯克


9月25號

神舟七號


9月26號

帕台農神廟


9月27號

GNU計劃其標誌


9月28號臺灣:教師節

薄熙來


9月29號

恭親王奕訢


9月30號

人民英雄紀念碑