Wikipedia:Hèng-céng Ìng-uòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hèng-céng ìng-uòng bău-guăk guāng-lī-uòng (administrators) gâe̤ng guăng-lièu (bureaucrats).

Dĕk-guòng gâe̤ng cáik-êng[Siŭ-gāi]

Guāng-lī-uòng[Siŭ-gāi]

Bō̤-hô hiĕk-miêng gâe̤ng chṳ̄-siĕu bō̤-hô[Siŭ-gāi]

 • Siŭ-gāi sêu bō̤-hô gì hiĕk.
 • Bō̤-hô gâe̤ng chṳ̄-siĕu bō̤-hô.

Chēng hiĕk gâe̤ng hŭi-hók hiĕk[Siŭ-gāi]

 • Guāng-lī-uòng â̤-sāi ciŏng hiĕk gâe̤ng hiăh gì lĭk-sū tài lâi, iâ â̤-sāi ciŏng chēng lâi gì hiĕk hŭi-hók duōng lì.
 • Â̤-sāi káng ké̤ṳk nè̤ng chēng lâi gì hiĕk gâe̤ng ĭ gì lĭk-sṳ̄.
 • Chēng siông-duòng gì ùng-giông, dáng-sê mò̤ nièng-ngài gái hŭi-hók duōng lì.

Huòi-hók gô bēng-buōng[Siŭ-gāi]

 • Nâ ô nè̤ng cáuk-ták Wikipedia gì ùng-ciŏng, ĭ ô nièng-ngài huòi-hók gáu gô bēng-buōng.

Hŭng-sō̤[Siŭ-gāi]

 • Hŭng-sō̤ ê̤ṳng-hô/IP.
 • Chṳ̄-siĕu hŭng-sō̤.

Buōng-dê-huá gái-miêng[Siŭ-gāi]

Guăng-lièu[Siŭ-gāi]

Gà̤-dēng gì guòng-hâing ciòng-buô sê guāng-lī-uòng gì. Guăng-lièu nâ ô kŭi-tŭng bĕk-nè̤ng guāng-lī-uòng gâe̤ng guăng-lièu gì guòng-lĭk.

Gĭ-ké-nè̤ng[Siŭ-gāi]

Miàng-dăng[Siŭ-gāi]

Guāng-lī-uòng[Siŭ-gāi]

Guăng-lièu[Siŭ-gāi]

Gĭ-ké-nè̤ng[Siŭ-gāi]

Tì-miàng[Siŭ-gāi]

Chiāng gāi-sék siŏh â nṳ̄ ká̤-sié ó̤i-dĭk Bàng-uâ Wiki gì guāng-lī-uòng hĕ̤k-ciā guăng-lièu guòng-hâing. Năng-gă â̤ găk cē̤-nē̤ dàu piéu. Nâ-sê-gōng duâi-buô-hông nè̤ng dŭ ciĕ-tì nṳ̄, Bâng-uâ Wiki gì guăng-lièu cêu â̤ ké̤ṳk nṳ̄ kŭi-tŭng guòng-hâing.

GnuDoyng[Siŭ-gāi]

Note: User:GnuDoyng is the current Administrator.

唐吉訶德的侍從 (Ê̤ṳng-hô góng-hióng)[Siŭ-gāi]

I nominate User:唐吉訶德的侍從 for Administrator on Mindong Wikipedia for the following reasons:

 1. The current Min Dong Adminstrator has not edited since August 2013 so an additional sysop would be beneficial to help identify and revert current and future acts of vandalism.
 2. The nominated user is a native speaker of Min Dong, and can write in both its Romanized and Han character writing system.
 3. The user has made the following contributions to Mindong Wikipedia.

--Chrysolophus pictus (對話) 2015 nièng 9 nguŏk 29 hô̤ (B2) 22:17 (UTC)

Ciĕ-tì/支持/Support[Siŭ-gāi]

 1. --Chrysolophus pictus (對話) 2015 nièng 9 nguŏk 29 hô̤ (B2) 22:17 (UTC)
 2. okay.--el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) => Nguāi ái Hók-gióng 2015 nièng 10 nguŏk 4 hô̤ (LB) 15:13 (UTC)
 3. --Yejianfei (對話) 2015 nièng 10 nguŏk 5 hô̤ (B1) 00:35 (UTC)
 4. --WKDx417 (對話) 2015 nièng 10 nguŏk 5 hô̤ (B1) 03:06 (UTC)
 5. --Liuxinyu970226 (對話) 2015 nièng 10 nguŏk 5 hô̤ (B1) 05:20 (UTC)
 6. --122.90.97.125 2015 nièng 10 nguŏk 5 hô̤ (B1) 14:45 (UTC)
 7. --Zhouxingxingxx (對話) 2015 nièng 10 nguŏk 13 hô̤ (B2) 08:37 (UTC)
 8. --Lt2818 (對話) 2015 nièng 10 nguŏk 17 hô̤ (B6) 08:03 (UTC)
 9. --Tshong-tin-nyin (對話) 2015 nièng 10 nguŏk 30 hô̤ (B5) 06:48 (UTC)
 10. Davidzdh (對話) 2015 nièng 10 nguŏk 30 hô̤ (B5) 14:40 (UTC)

Huăng-dó̤i/反對/Oppose[Siŭ-gāi]

É-giéng/意見/Neutral[Siŭ-gāi]

Yejianfei (Ê̤ṳng-hô góng-hióng)[Siŭ-gāi]

I nominate User:Yejianfei for Administrator on Mindong Wikipedia for the following reasons:

 1. The current Min Dong Adminstrator has not edited since August 2013 so additional sysops would be beneficial to help identify and revert current and future acts of vandalism. (As a comparison, there are 7 sysops on Minnan Wikipdia and 8 sysops on Cantonese Wikipedia)
 2. The nominated user is a native speaker of Min Dong, and can write in its Han character writing system.
 3. The user has made the following contributions to Mindong Wikipedia.

--Chrysolophus pictus (對話) 2015 nièng 9 nguŏk 29 hô̤ (B2) 22:26 (UTC)

Ciĕ-tì/支持/Support[Siŭ-gāi]

 1. --Chrysolophus pictus (對話) 2015 nièng 9 nguŏk 29 hô̤ (B2) 22:26 (UTC)
 2. --el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) => Nguāi ái Hók-gióng 2015 nièng 10 nguŏk 4 hô̤ (LB) 15:19 (UTC)
 3. --損齋 (對話) 2015 nièng 10 nguŏk 5 hô̤ (B1) 00:18 (UTC)
 4. --Yejianfei (對話) 2015 nièng 10 nguŏk 5 hô̤ (B1) 00:36 (UTC)
 5. --Liuxinyu970226 (對話) 2015 nièng 10 nguŏk 5 hô̤ (B1) 05:21 (UTC)
 6. --122.90.97.125 2015 nièng 10 nguŏk 5 hô̤ (B1) 14:46 (UTC)
 7. --Tshong-tin-nyin (對話) 2015 nièng 10 nguŏk 30 hô̤ (B5) 06:49 (UTC)

Huăng-dó̤i/反對/Oppose[Siŭ-gāi]

É-giéng/意見/Neutral[Siŭ-gāi]