跳至內容

用戶:GnuDoyng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
這個用戶的母語中文
en-3
This user is able to contribute with an advanced level of English.
cdo-3
Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ / Bàng-uâ gì nèng-lĭk sê gŏ̤-ngék.
fr-2
Cet utilisateur peut contribuer avec un niveau moyen en français.
nan-1
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú / Tâi-gí / Hō-ló-ōe ê lêng-le̍k sī chho·-kip.
de-1
Dieser Benutzer hat grundlegende Deutschkenntnisse.

(Ngài) (Ngù) (Ngài) () (Niăh) (Kó̤) (Tài) (Ngài) (Nè̤ng) (Mò̤) (Huák) (Niā) (Ĭ) (Cài)

Personal Websites

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Min Dong Chinese Resources

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  • Literary readings of 東
  • dâe̤ng-iéu --> dê̤ṳng-iéu; gâing-gék-chê --> gâing-ngék-chê; gŏ̤-gék --> gŏ̤-ngék; Sé-chiŏng --> Sé̤ṳ-chiŏng; dô̤i-biēu-séng --> dâi-biēuséng; séng-iōng --> séng-ngiōng; Hók-gáu --> Hŭk-gáu; bēng-guòng --> bāng-guòng; guók-ngôi --> guók-nguôi; Tā-sṳ̆-mā-nià --> Tasmania; buóh-āi --> buóh-ó̤i; bêng-chiă --> bêng-chiā; bìng-dêng --> bìng-déng; bô-hông --> buô-hông; chuàng-ôi / chuâng-ôi --> chuáng-ôi; ché̤ṳ-lī --> chṳ̄-lī; cê-chĭng --> cĕ̤ṳ-chĭng; cêng-gò̤ --> cêng-gó̤; cō̤-iêu --> cō̤-êu; dâi-biĕu --> dâi-biēu; dê-huōng --> dê-huŏng; dô̤i-biēu --> dâi-biēu; dô̤i-mā --> dâi-mā; giòng-páuk --> giòng-páik; páuk-hâi --> páik-hâi; gái-niêng --> kái-niêng; gò̤ --> gó̤; gó̤-chṳ̄ --> gó-chṳ̄; gīng-dáng --> gĭng-dáng; gĭ-chṳ̄ --> gĭ-chū; huòi-é --> huôi-é; huōng-ùi --> huâng-ùi; kék --> kĕk; hók-hĭng --> hŭk-hĭng; hŭi-hók --> huŏi-hŭk; pū-tŭng --> puō-tŭng; hŏk-hâiu --> hŏk-hâu; iéu-giù --> iĕu-giù; kūi-lōi --> gūi-lūi; làu-hŏk --> liù-hŏk; làu-mĭk --> liù-mĭk; lêng-ngôi --> lêng-nguôi; mùi-tā̤ --> muòi-tā̤; nguòi --> nguôi; ngôi-gău --> nguôi-gău; ngṳ̄-niòng --> ngṳ̄-ngiòng; niè-giāng --> niê-giāng; nièng-dô̤i --> nièng-dâi; nông-bâ --> nòng-bâ; piĕ-bàng --> piĕ-pàng; puō-biéng --> puō-piéng; sié-gé --> sié-gī; sié-gāi --> sié-gái; sêng-âu --> sèng-âu; sê̤ṳ-cŭk --> sê-cŭk; sì-dô̤i --> sì-dâi; sìng-nguòng --> sìng-uòng; tàu-dā̤ --> táu-dā̤; tūng-gâe̤ng --> tūng-gê̤ṳng; tŭng-chĭng --> tūng-chĭng; tŭng-ék --> tūng-ék; ôi-dê; cū-gék --> cū-cĭk; cŭ-cék --> cŭ-cék; ék-buāng --> ék-buăng; ī-ngôi --> ī-nguôi; ĭ-cà̤ --> ĭ-că̤; ĭng-ùi --> ĭng-ôi; ŏ̤k --> ŏ̤h; ūng-hṳ̄ --> ṳ̄ng-hṳ̄
  • Lè̤ng-ū Huòng-dá̤: Lè̤ng --> Lṳ̀ng; Hièng-hŭng Huòng-dá̤: Hièng --> Hàng; Lĕ̤k-sé Sê̤ṳ-giông: Lĕ̤k-sé --> Lṳ̆k-sé̤ṳ
  • È̤ng-làu-máe̤ng --> Hùng-lèu-móng
  • Ngièng Hók --> Ngièng Hŭk
  • Hŭ-ngék --> Hù-ngék
  • Páu-diông --> Páu-tiông
  • Dăng-măh --> Dăng-mĕk
  • 衛 ôi --> uŏi: ôi-sĕng --> uôi-sĕng, Ôi-sĭng --> Uôi-sĭng
  • Liù-uòng

Other projects

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]