Ŭ-lṳ̀ng-dà

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ŭ-lṳ̀ng-dà (烏龍茶) sê siŏh cṳ̄ng huák-gáu siŏh-buáng gì . Ciā dà gì niŏh-niŏh dâi-dŏng sê liŏh gì, biĕng-dău sê è̤ng gì, gó-chṳ̄ bô ô liŏh-dà gì chiĕng gâe̤ng hiŏng, bô ô è̤ng-dà gì diĕng.

Hók-gióng có̤i chók-miàng gì ŭng-lṳ̀ng-dà sê Ăng-kă̤tiék-guăng-ĭng gâe̤ng Ū-ì-săngū-ì-ngàng-dà.