跳至內容

Dĕ̤ng-ĕu-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dĕ̤ng-ĕu-guók (東甌國) iâ hô̤ lā̤ Ĕu-uŏk-guók (甌越國), sê gô-dā̤ diŏh Dṳ̆ng-guók nàng-huŏng gì siŏh ciáh guók-gă, liāng-tū chă-bók-dŏ̤ găk gĭng-dáng gì Ciék-gŏng Ŭng-ciŭ hŭ-uái. Ciā guók sê Cĕu Ièu gióng-lĭk gì, ìng-cṳ̄ng gâe̤ng Mìng-uŏk chă-bók-dŏ̤. Sèng 138 nièng, ké̤ṳk Mìng-uŏk miĕk lâi. Ĭ gì báh-sáng cāu kó̤ Háng-dièu, Háng Ū-dá̤ ciŏng ĭ-gáuk-nè̤ng buăng kó̤ Gĕ̤ng-Huài (江淮) kó̤ dêu.