Dĕk-iā Hèng-cĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dĕk-iā Hèng-cĭ (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 澤野 弘之 Sawano Hiroyuki?, 1980 nièng 9 nguŏk 12 hô̤ –  ), Nĭk-buōng nè̤ng, nàng-gái, cáuk-ké̤ṳk-gă. Dŭng-gĭng-dŭ chók-sié. Ĭ cuō-iéu ké̤ṳk diêng-sê-kiŏk, dông-uâ, diêng-īng cáuk-ké̤ṳk biĕng-ké̤ṳk, iâ ké̤ṳk iā sâ̤ ciáh ngiê-ìng siā gŏ̤. Ĭ gì dâi-biēu-cáuk , bău-guák dông-uâ «Gĭ-dông Ciéng-sê̤ṳ GUNDAM UC» (機動戰士 --), «Cô̤i-áuk Uòng-guăng» (罪惡王冠), «Céng-gék gì Gé̤ṳ-ìng» (進擊其巨人), «KILL la KILL», «ALDNOAH.ZERO», «Chĭng cĭ Kṳ̆-mò̤-sṳ̆» (青之驅魔師), «Cṳ̆ng-giék gì Chié-tiĕng-sé̤ṳ» (終結其熾天使), «Chék-dâi-cô̤i» (七大罪), «Gák-tiék-siàng gì Kā-bă-nô̤i-lī» (甲鐵城其卡巴內里), «Dŭng-liê Giéng-iù-gī» (東離劍遊紀), «Re:CREATORS» gì puói-ngŏk, gó ô diêng-sê-kiŏk «Ĭ-lṳ̀ng -Team Medical Dragon-» (醫龍 --) gì hiê-liĕk puói-ngŏk, dēng-dēng. Ĭ sṳ̆k-ṳ̆ VV-ALKLINE sê̤ṳ-ô-sū.

Gĭng-lĭk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dĕk-iā có̤-sá̤ kī cêu ŏ̤h dàng gáung-kìng. 17 huói kăi-sṳ̄, sṳ̆ cṳ̀ng Bìng-cīng Sĭng-chĭng (坪井伸親), hŏk-sĭk cáuk-ké̤ṳk, gó ô guōng-hièng gău-hiōng-ngŏk biĕng-ké̤ṳk.

Ĭ chŭ-gĭ gì cáuk-pīng, duâi-buô-hông sê ké̤ṳk īng-sê (影視) cáuk-pīng diêu-cáik hŭng-ùi sāi gì ĭng-ngŏk. Ciŏng-uâng gì ĭng-ngŏk, duâi-buô-hông sê kī-tàu ĭ hióng gáuk-duâi ĭng-ngŏk gŭng-sĭ huák cê-gă cáuk-pīng gì sì-hâiu sé̤ṳk-giâ-lì gì iông-ké̤ṳk, iâ ô iā sâ̤ tĕ̤k-cṳ̆ sì-hâiu có̤ gì ĭng-ngŏk. Mìng-huóng Diêng-sê-dài (民放電視臺) 2006 nièng bó̤-huóng lāu diêng-sê lièng-sê-kiŏk «Hô-sê̤ṳ Siēu-gì» (护士小葵), Dĕk-iā ké̤ṳk ĭ puói lāu ĭng-ngŏk. Ĭ tàu siŏh-diŏng ciŏng-cék, cêu-sê «Hô-sê̤ṳ Siēu-gì» gì ĭng-ngŏk hăk-cĭk. Hī siŏh-nièng, Mìng-huóng bô bóng lāu diêng-sê-kiŏk «Ĭ-lṳ̀ng», sê gōng ĭ-liêu gì, iâ niông Dĕk-iā puói lāu ĭng-ngŏk. Cuòi iâ sê Dĕk-iā chiàng-ngiê cĭ-hâiu tàu siŏh-bĭh chók-miàng gì cáuk-pīng.