跳至內容

Dŭk-cài

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dŭk-cài(獨裁) iâ hô̤ lā̤ ciŏng-cié(專制) hĕ̤k-ciā ciŏng-céng(專政), sê siŏh ciáh céng-dê diē-sié gì gái-niêng, sê cī céng-hū ô iā duâi gì guòng-lĭk, â̤ chiĕu guó huák-lŭk gâe̤ng diòng-tūng dô̤-dáik gì cié-iók, sāi gáuk-ìng gì é-cê lì tūng-dê guók-gă. Gâe̤ng cuòi siŏng-dó̤i gì gái-niêng sê mìng-ciō.