Dièu-siēng Lò̤-dông-dōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dièu-siēng Lò̤-dông-dōng gì dōng gì
Dièu-siēng Lò̤-dông-dōng gì dōng hŭi

Dièu-siēng Lò̤-dông-dōng(朝鮮勞動黨) sê Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók mì-ék siŏh ciáh hăk-huák gì cĭk-céng-dōng, găk guók-cié gà̤-lēng iâ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ „Hàng Gê̤ṳng“(韓共). ciā dōng gì có̤i gŏ̤ liāng-dô̤-dìng dŭ sê Gĭng Nĭk-sìng gì hâiu-dâi, giĕng ciā guók-gă sĭk-cié gì có̤i gŏ̤ liāng-dô̤-ìng.

Chŭi-iòng gōng guók-cié gà̤-lēng duâi buô-hông nè̤ng giéng-gáe̤k Dièu-siēng Lò̤-dông-dōng sê siŏh ciáh siâ-huôi-ciō-ngiê gì céng-dōng, sĭk-cié ĭ diŏh 1992 nièng cêu ciŏng „Mā-káik-sṳ̆ Liĕk-nìng Ciō-ngiê“ téng dōng-ciŏng diē-sié săng lâi lāu. Gĭng-dáng ĭ gì dōng-ciŏng diē-sié nâ ô „Gĭng Nĭk-sìng Gĭng Céng-nĭk ciō-ngiê“, sĭk-cié cêu sê „ciō-tā̤ Sṳ̆-siŏng“ gâ̤eng „sĭng-gŭng Sṳ̆-siŏng“.

Ciā dōng sāi dŭk-cài chiū-dâung kóng-cié guók-gă, páh-ák huāng-dó̤i gì siăng-ĭng, ké̤ṳk iā sâ̤ guók-gă hĕ̤k-ciā cŭ-cék piĕ-bàng. Ĭng-ôi ciŏng-uâng, iâ sâ̤ să̤-huŏng guók-gă gì muòi-tā̤ giéng-gáe̤k Dièu-siēu sê sié-gái gà̤-lēng ìng-guòng có̤i chă gì guók-gă.