分類:Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Cṳ̄-lôi-biék

Â-dā̤ 2 bĭk cṳ̄-lôi-biék sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 2 bĭk cṳ̄-lôi-biék.