Guók-lĭk Dṳ̆ng-iŏng Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Guók-lĭk Dṳ̆ng-iŏng Dâi-hŏk
國立中央大學
Sìng-lĭk Sì-găng 1902 nièng
Gāng-chĭng Dṳ̆ng-dâi
Hŏk-hâiu Dê-cī Dài-uăng Tò̤-huòng

Guók-lĭk Dṳ̆ng-iŏng Dâi-hŏkDṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) gì siŏh ciáh dâi-hŏk. Nguòng-lài găk Dṳ̆ng-guók Nàng-gĭng, gáu-muōi-lāu ĭng-ôi Dâ̤ 2 ché̤ṳ Guók Gê̤ṳng Nô̤i-céng, téng Nàng-gĭng buăng kó̤ Dài-uăng.