Nàng-gĭng Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nàng-gĭng Dâi-hŏk
南京大學
Sìng-lĭk Sì-găng 1902 nièng
Gāng-chĭng Nàng-dâi
Hŏk-hâiu Dê-cī Dṳ̆ng-guók Nàng-gĭng

Nàng-gĭng Dâi-hŏkDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dâi-hŏk, găk Gŏng-sŭNàng-gĭng.

Nàng-gĭng Dâi-hŏk gô-dā̤ hô̤ lā̤ Guók-lĭk Dṳ̆ng-iŏng Dâi-hŏk. Gáu-muōi-lāu ĭng-ôi Dâ̤ 2 ché̤ṳ Guók Gê̤ṳng Nô̤i-céng, hŏk-hâiu téng Nàng-gĭng buăng kó̤ Dài-uăng. Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng siông-dài ī-hâiu, diŏh hiā dâi-hŏk nguòng-lài gì hâiu-cī gióng-lĭk gĭng-dáng gì Nàng-gĭng Dâi-hŏk.