Hók-gióng Sṳ̆-huâng Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-gióng Sṳ̆-huâng Dâi-hŏk
福建師範大學
Sìng-lĭk sì-găng 1907 nièng
Gāng-chĭng Hók-sṳ̆-dâi, Sṳ̆-dâi
Hŏk-hâiu dê-cī Dṳ̆ng-guók Hók-ciŭ

Hók-gióng Sṳ̆-huâng Dâi-hŏkDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dâi-hŏk, găk Hók-gióng gì siū-hū Hók-ciŭ. Ô 4 ciáh hâiu-kṳ̆: Chŏng-săng hâiu-kṳ̆ (iâ hô̤ lā̤ lō̤ hâiu-kṳ̆), Gì-săng hâiu-kṳ̆ (iâ hô̤ lā̤ sĭng hâiu-kṳ̆), Hók-chiăng hâiu-kṳ̆ gâe̤ng Nàng-ăng hâiu-kṳ̆ (găk Cuòng-ciŭ). Bók ô̤ siŏh ciáh hó-sṳ̆k gì dṳ̆ng-hŏk.