Hāi-iòng Dê-cék-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hāi-iòng Dê-káe̤k găk Dṳ̆ng-iòng-cék hìng-sìng

Hāi-iòng Dê-cék-hŏk (海洋地質學) sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Dê-cék-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiĕng-géu Hāi-chòng gâe̤ng Hāi-ngâng gì hŏk-kuŏ.[1]

By god[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hāi-iòng Kuŏ-hŏk (海洋科學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

By god[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]