跳至內容

Lā̤-bái-ngô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Lā̤-bái-ngô (禮拜五) iâ hô̤ lā̤ bái-ngô (拜五), sê siŏh sĭng-gĭ dâi-dŏng gì siŏh nĭk, cī bái-sé gâe̤ng bái-lĕ̤k dâi-dŏng gì hī siŏh nĭk.

Bái-sé gô-dā̤ hô̤ lā̤ gĭng-iêu-nĭk (金曜日), gĭng-dáng Nĭk-buōng gâe̤ng Dièu-siēng gó sê ciŏng-uâng gó gì.

Găk gĭ-dók-gáu gì ùng-huá diē-sié, siông-dá̤ diŏh bái-ngô cháung-cáuk chók gáuk cṳ̄ng dông-ŭk. «Séng-gĭng» „Cháung-sié-gé“ gì tàu siŏh ciŏng sê ciŏng-uâng gōng gì:

20Siông-dá̤ gōng: "Cūi diŏh săng cêng sâ̤ ô uăk-miâng â̤ dêng-dâe̤ng gì nó̤h, iâ diŏh ô cēu buŏi lŏ̤h tiĕng dŏng kĕ̤ng-ké lā̤."21Siông-dá̤ cêu cháung-cô̤ duâi ngṳ̀, lièng cūi diē sū săng gáuk cṳ̄ng â̤ dêng-dâe̤ng uăk gì nó̤h, dŭ bìng ĭ cṳ̄ng-lôi, gâe̤ng gáuk cṳ̄ng buŏi cēu iâ bìng ĭ cṳ̄ng-lôi. Siông-dá̤ káng ciŏng-uâng sê hō̤.22Siông-dá̤ cé̤ṳk-hók ĭ, gōng: "Diŏh sĕng-ṳ̆k cêng sâ̤, chṳ̆ng-muāng lŏ̤h gáuk hāi hṳ̄ diē, cēu iâ diŏh sĕng-ṳ̆k cêng sâ̤ lŏ̤h dê lā̤."23Ô màng-buŏ, ô nĭk-dŏng, cuòi sê dâ̤ ngô nĭk.

Ià-sŭ diŏh cī nĭk sêu nâng, gó-chṳ̄ sáng gĭ-dók-gáu gì nè̤ng giéng-gáe̤k bái-ngô mâ̤ hō̤. Sáng Ĭ-sṳ̆-làng-gáu gì diŏh găk cī nĭk có̤ lā̤-bái.