Méng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Méng

Méng (面) sê nè̤ngtàu ciáng-méng sū-iū buô-ôi hăk kī lì gì chĭng-hŭ. Ngiăh, mì-mò̤, mĕ̤k-ciŭ, , ngê, chói, â-hài gáuk cṳ̄ng buô-ôi dŭ â̤ dé̤ṳng sáung méng gì siŏh buô̂-hông. Nè̤ng gì méng â̤ hiêng chók iā sâ̤ gì biēu-cìng, iâ â̤ tiăng, â̤ ché̤ṳ, â̤ bê, â̤ siăh chók nó̤h gì ê ciŏng-gì.