Mī-ciŭ

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Mī-ciŭ

Mī-ciŭsié-gái gà̤-dēng gì siŏh ciáh dâi-lṳ̆k. Mī-ciŭ â̤ dé̤ṳng buŏng Báe̤k Mī-ciŭ gâe̤ng Nàng Mī-ciŭ 2 ciáh ciŭ.