Dâi-lṳ̆k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dâi-lṳ̆k (大陸) bô hô̤ lā̤ Ciŭ (洲), sê cī Dê-giù gà̤-dēng gì miêng-cék iā duâi gì gūi dó̤i lṳ̆k-dê. Gáu gĭng-dáng â̤ dé̤ṳng buŏng „Chék-dâi-ciŭ“ : Ā-ciŭ (亞洲), Báe̤k Mī-ciŭ (北美洲), Dâi-iòng-ciŭ (大洋洲), Ĕu-ciŭ (歐洲), Hĭ-ciŭ (非洲), Nàng-gĭk-ciŭ (南極洲) gâe̤ng Nàng Mī-ciŭ (南美洲).

Chék-dâi-ciŭ

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Dâi-lṳ̆k ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.