跳至內容

Ngāi-gŏ̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Ngāi-gŏ̤" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "牙齒膏", dók cŭ-uái.
Cé̤ṳ-é: Cŭ-uái gái-siêu gì ng-sê Ngà-gŏ̤.
Ngāi-gŏ̤

Ngāi-gŏ̤ (牙齒膏)[Ció 1][1], cṳ̆-ngṳ̄ hô̤ lā̤ Ngà-kṳ̄ng-băng (牙菌斑), bô hô̤ lā̤ Ngà-gáiu (牙垢), sê diŏh ngāi gâe̤ng ngāi-cô̤ biēu-miêng mâing-mâing tèng-cék gì sĕng-ŭk bŏ̤h-mŏ̤h (生物薄膜).

Gōng-huák[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hók-ciŭ-uâ[2], Īng-tái-uâ (永泰話)[1] bô hô̤ lā̤ ngāi-ngṳ̀ng (牙齒齦).

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Muōi-ció[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Nìng-dáik (寧德) Uâ. Káng: 許寶華. 漢語方言大詞典 (全五卷). 中華書局. 1999. 680. ISBN 7101008178. 

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 許寶華. 漢語方言大詞典 (全五卷). 中華書局. 1999. 680. ISBN 7101008178. 
  2. 馮愛珍. 李榮 (編). 福州方言詞典. 南京: 江蘇教育出版社. 1998.12. 159. ISBN 7534334217. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Ngāi-gŏ̤ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.