Orhan Pamuk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ó̤-ī-hâng Pá-mŭk

Orhan Pamuk (1952 nièng 6 nguŏk 7 hô̤ –  ) Tū-ī-gì gì cáuk-gă, diŏh Istanbul chók-sié, 2006 nièng dáik gáu Nobel Ùng-hŏk-ciōng.

Orhan Pamuk sèu-sèu ké̤ṳk nè̤ng nêng-ùi sê Hâiu-hiêng-dâi cáuk-gă. Ĭ gì cáuk-pīng ké̤ṳk huăng-ĭk siàng siék-gūi cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng bēng-buōng găk ciòng sié-gái huák-biēu.

Ciō-iéu cáuk-pīng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Orhan Pamuk 6 huói kăi-sṳ̄ ŏ̤h uâ, gáu 22 huói giók-é có̤ siēu-siók-gă. Ĭ gì cáuk-pīng tā̤-hiêng lāu ùng-mìng ṳ̀ng-hăk gâe̤ng siŏng-chṳ̆ng gì é-ngiê, giéu nè̤ng chĭng-sṳ̆.

  • Băh-sáik Siàng-bō̤ (Tū-ī-gì-ngṳ̄: Beyaz Kale; Ĭng-ngṳ̄: The White Castle): 1983 nièng huák-biēu, 1990 nièng dáik diŏh Mī-guók Nguôi-guók Siēu-siók Dŭk-lĭk-ciōng (外國小說獨立獎).
  • Ŭ Cṳ̆ (Tū-ī-gì-ngṳ̄: Kara Kitap; Ĭng-ngṳ̄: The Black Book): 1990 nièng huák-biēu, dáik diŏh Huák-guók Huák-làng-să̤ Ùng-huá-ciōng (法蘭西文化獎).
  • Sĭng Ìng-sĕng (Tū-ī-gì-ngṳ̄: Yeni Hayat; Ĭng-ngṳ̄: The New Life): 1997 nièng huák-biēu.
  • Nguāi Miàng È̤ng (Tū-ī-gì-ngṳ̄: Benim Adım Kırmızı; Ĭng-ngṳ̄: My Name is Red): 1998 nièng huák-biēu. Cī buô cṳ̆ káuk-dêng lāu Pá-mŭk găk guók-cié ùng-dàng gà̤-dēng gì dê-ôi, dáik diŏh Ái-ī-làng (Ireland) Dŭ-báik-lìng Ùng-hŏk-ciōng (都柏林文學獎) gâe̤ng Huák-guók Ùng-ngiê-ciōng (法國文藝獎) dēng-dēng.
  • Suók (Tū-ī-gì-ngṳ̄: Kar; Ĭng-ngṳ̄: Snow): 2004 nièng huák-biēu.
  • Ĭ-sṳ̆-tāng-buó-ī: Gé-ék gâe̤ng ciā Siàng-chê (Tū-ī-gì-ngṳ̄: İstanbul: Hatıralar ve Şehir; Ĭng-ngṳ̄: Istanbul: Memories and the City): 2005 nièng huák-biēu, dáik diŏh Dáik-guók Cṳ̆-ngiĕk Huò-bìng-ciōng (書業和平獎).

Gâe̤ng Tū-ī-gì céng-hū gì dáu-cĕng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

2005 nièng 6 nguŏk, Tū-ī-gì céng-hū tŭng-guó 1 kuāng huák-áng, sĭng-mìng êng-hò̤ Tū-ī-gì-nè̤ng dŭ mâ̤-tĕ̤ng hī-bóng cê-gă gì guók-gă, nâ-mò̤ céng-hū ô guòng-lĭk sīng-puáng ĭ gì cô̤i. Găk ciā huák-áng tŭng-guó gì 4 gá nguŏk-nĭk cĭ-sèng, Ó̤-ī-hâng Pá-mŭk ô diŏh Sôi-sê̤ṳ (瑞士) gá-ciā chāi-huōng sèng-hâiu gōng guó Tū-ī-gì-nè̤ng găk lĭk-sṳ̄ siông báik-cèng có̤ guó cṳ̄ng-cŭk miĕk-ciŏk gì dâi. Gó-chṳ̄, céng-hū buóh siōng sīng-puáng ĭ, buóh niông ĭ diē găng-lò̤. Kī-só kăi-sṳ̄ cĭ-hâiu, Pamuk diŏh Dáik-guók gì bĕng-ciōng diēng-lā̤ siông duâi-siăng gōng: "Nguāi gái gōng siŏh huòi, tiăng chĭng-chū, gê̤ṳng-cūng ô siŏh-báh-uâng Ā-mī-nì-ā-nè̤ng gâe̤ng săng-uâng Kó-ī-dáik-nè̤ng diŏh Tū-ī-gì ké̤ṳk tài sī!" (I repeat, I said loud and clear that one million Armenians and 30,000 Kurds were killed in Turkey!)

Ciā sê̤ṳ-giông īng kī guók-cié cêng duâi huāng-éng. Sié-gái siông ô cêng sâ̤ nè̤ng ciĕ-tì Pamuk gì có̤-huák, nêng-ùi dó̤i ĭ gì kī-só sê giòng-găng ìng-guòng. 2006 nièng 1 nguŏk 22 hô̤, céng-hū dó̤i Pamuk gì kī-só ciáh giék-sók.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]