Pàng-hù Gùng-dō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Pàng-hù Gùng-dō̤ (澎湖群島) sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) gì siŏh ciáh gùng-dō̤, diŏh Dài-uăng Hāi-hiĕk dâi-dŏng, dĕ̤ng-hióng dó̤i-méng sê Dài-uăng-dō̤, să̤-hióng dó̤i-méng sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guókHók-gióng-sēng.

Pàng-hù sṳ̆k Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Dài-uăng-sēngPàng-hù-gâing guāng.