Săng-sĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Săng-sĭng (山新, 1989 n. 1 ng. 1 h. - ), buōng-miàng Uòng Êu-cà̤ (王宥霽), cèng-ê̤ṳng-miàng Uòng Sōng (王爽), Ò̤-nàng Dâng-ciŭ nè̤ng, puói-ĭng iēng-uòng, cuō-iéu ké̤ṳk dông-uâ, iù-hié puói-ĭng. Gâe̤ng Huòng-dĭng Gié (皇貞季) dēng-dēng nè̤ng cháung-lĭk lāu Báe̤k-dēu Kié-ngò̤ Gĕ̤ng-cáuk-sék[1].

Ĭ gì uōng-miàng (網名) sê Săng-gŭng-gŭng (山攻攻), Săng-sĭng-dáik-nàng (山新德南). Săng-sĭng sê ĭ gì ngiê-miàng (藝名), ciā cī ngiê-miàng iù-lài sê «Miàng-diāng-tăng Konan» gì Gŭng-dìng Sĭng-ék (工藤新一, Kudō Shin-ichi) gâe̤ng ĭ gì Nĭk-ngṳ̄ puói-ĭng-uòng Săng-kāu Séng-bìng (山口勝平, Yamaguchi Mitsuo).

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]