跳至內容

Uòng Hiêng-huàng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Uòng Hiêng-huàng

Uòng Hiêng-huàng (黃現璠, 1899 nièng 11 nguŏk 13 hô̤ – 1982 nièng 1 nguŏk 18 hô̤), nguòng-miàng Găng Gīng-ĭng (甘锦英), Guōng-să̤ Hók-chŭi-nè̤ng, sê Dṳ̆ng-guók hiêng-dô̤i chók-miàng gì lĭk-sṳ̄ hŏk-gă, mìng-cŭk ṳ̆k-gă gâe̤ng gáu-ṳ̆k-gă. iâ sê Cáung-cŭk dâ̤-ék-gá gáu-sêu,ké̤ṳk hâiu-sié nè̤ng cŏng-chĭng có̤ «Cáung-cŭk Lĭk-sṳ̄ cĭ Hô̄». Ĭ găk 1936 nièng huák-biēu gì «Sáe̤ng-dâi tái hŏk-sĕng giú-guók ông-dông» (宋代太學生救國運動) sê Dṳ̆ng-guók dâ̤-ék-buô ngiēng-géu hŏk-sĕng ông-dông sṳ̄ gì sṳ̄ cṳ ̆. Ĭ găk 1957 nièng huák-biēu gì Cáung-cŭk Ciēng-sṳ̄ (壯族簡史) sê Dṳ̆ng-guók dâ̤-ék-buô ngiēng-géu Cáung-cŭk lĭk-sṳ̄ gì sṳ̄ cṳ̆.

Uòng Hiêng-huàng siŏh-sié-nè̤ng gĭng-lĭk Chĭng-dièu,Báe̤k-iòng Céng-hū,Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók sé duâi sì-dâi, céng-giéng Dṳ̆ng-guók hiêng-dâi lĭk-sṳ̄ gì huák-diēng. 1899 nièng 11 nguŏk 13 hô̤ chók-sié diŏh Dṳ̆ng-guók Guōng-să̤-sēng.1922 gáu 1926 nièng,Uòng Hiêng-huàng diē Guōng-să̤ Dâ-săng Sṳ̆-huâng Hŏk-hâu. 1926 nièng, găk Báe̤k-gĭng Sṳ̆-huâng Dâi-hŏk hŏk-sĭk̆ lĭk-sṳ̄-hŏk gâe̤ng gáu-ṳ̆k-hŏk,sê Dò̤ Să̤ -séng (陶希聖) gâe̤ng Dìng-nguòng (陈垣) gì hŏk-sĕng. 1932 nièng ĭ dáik diŏh lĭk-sṳ gì hŏk-sê̤ṳ hŏk-ôi. Ī-hâiu, diē Báe̤k-gĭng Sṳ̆-huâng Dâi-hŏkNgiēng-géu-iêng ngiēng-géu Dṳ̆ng-guók -dô̤i lĭk-sṳ̄. 1935 nièng dáik-diŏh sĭk-sê̤ṳ hŏk-ôi,iù Báe̤k-gĭng Sṳ̆-huâng Dâi-hŏk bék-ngiĕk hâiu, dùng nièng 11 nguŏk ĭ gáu Nĭk-buōng liù-hŏk, găk Dĕ̤ng-gĭng Dá̤-guók Dâi-hŏk(hiêng-káik-s hô̤ có̤ Dĕ̤ng-gĭng Dâi-hŏk) gì Dâi-hŏk-iêng hŏk-sĭk Dĕ̤ng-iòng-sṳ̄ gâe̤ng Nĭk-buōng-sṳ, gá i gì sĭng-săng ô Huò-dièng Chĭng (和田 清), Nguòng-dièng chéu-ìng (原田淑人). 1937 nièng duōng-lì Dṳ̆ng-guók hâiu, Uòng Hiêng-huàng bô găk Guōng-să̤ Dâi-hŏk, Dṳ̆ng-săng Dâi-hŏk, Gùi-lìng Sṳ̆-huâng hŏk-iêng,Guōng-să Gáu-ṳ̆k Ngiēng-géu-sū, Guōng-să̤ Sṳ̆-huâng hŏk-iêng (hiêng-káik-s hô̤ có̤ Guōng-să̤ Sṳ̆-huâng Dâi-hŏk) muōng gá-cṳ̆ muōng ngiēng-géu. Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gióng-guók ī-hâiu, Uòng Hiêng-huàng dṳ̀ lā̤ nū-lĭk gá-cṳ̆ gâe̤ng ngiēng-géu,gó chăng-gă siâ-huôi uăk-dông, báik-cèng ké̤ṳk sōng có̤ Guōng-să̤-sēng Ìng-mìng Céng-hū Ūi-uòng-huôi Ūi-uòng, dâ̤ ék gái Ciòng-guók Ìng-dâi dô̤i-biēu,dâ̤ ék gái Ciòng-guók Ìng-dâi Mìng-cŭk Ūi-uòng-huôi Ūi-uòng,dâ̤ ék gái Dṳ̆ng-iŏng dó̤i-nguôi Ùng-huá Lièng-lò̤ Ūi-uòng-huôi Ūi-uòng gâ̤eng dâ̤ ngô gái Ciòng-guók Céng-hiĕk Ūi-uòng. 1982 nièng 1 nguŏk 18 hô, Uòng Hiêng-huàng bâng-siê ṳ̀ Guōng-să̤ Gùi-lìng (桂林), hiōng-sêu 83 huói.

Ngiê-dāu lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]