Ī-sáik-liĕk Uòng-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ī-sáik-liĕk Uòng-guók

Ī-sáik-liĕk Uòng-guók (以色列王國) sê Ī-sáik-liĕk lĭk-sṳ̄ siông gì siŏh ciáh uòng-guók. Sèng 931 nièng, Sū-lò̤-muòng Uòng táung-kuàng ī-hâiu, Ī-sáik-liĕk hŭng-liĕk siàng lâng ciáh guók-gă. 12 ciĕ-puái diē-sié, báe̤k-buô gì 10 ciáh ciĕ-puái (Liù-biêng ciĕ-puái, Să̤-miêng ciĕ-puái, Ī-sák-giă ciĕ-puái, Să̤-buó-lùng ciĕ-puái, Dáng ciĕ-puái, Năk-dâi-lé ciĕ-puái, Giă-dáik ciĕ-puái, Ā-siék ciĕ-puái, Mā-nā-să̤ ciĕ-puái, Ī-huák-lèng ciĕ-puái) sìng-lĭk gì guók-gă hô̤ có̤ Ī-sáik-liĕk (以色列), siū-dŭ găk Sák-mā-lé-ā.

Gâe̤ng Nàng-guók Iù-dâi mâ̤ siŏh-iông, Báe̤k-guók Ī-sáik-liĕk (北國以色列) gâe̤ng Sák-mā-lé-ā-nè̤ng bók-câi siêu cŭng-gáu gì iók-sók. Áng Séng-gĭng gì gōng-huák, Báe̤k-guók Ī-sáik-liĕk siêu gáu Ià-huò-huà Siông-dá̤ gì sìng-huăk, găk sèng 722 nièng ké̤ṳk Ā-sŭk miĕk lâi.

Ī-sáik-liĕk guók-uòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

miàng-cê Ĭng-ùng miàng Tūng-dê
Bàng-uâ-cê Háng-cê
Ià-lò̤-pó̤-áng 1 sié 耶羅破暗一世 Jeroboam I s 931 n. - s 909 n.
Nā-dák 拿答 Nadab s 909 n. - s 908 n.
Bă-să 巴沙 Baasha s 908 n. - s 885 n.
Ī-lăk 以拉 Elah s 885 n. - s 884 n.
Sĭng-lī 心哩 Zimri s 884 n. (7 gā-nguŏk-nĭk)
Áng-lé 暗利 Omri s 884 n. - s 873 n.
Ā-hăk 亞哈 Ahab s 873 n. - s 852 n.
Ā-hăk-siâ 亞哈謝 Ahaziah s 852 n. - s 851 n.
Iók-làng 約藍 Jehoram s 851 n. - s 842 n.
Ià-hô 耶戸 Jehu s 842 n. - s 815 n.
Iók-hăk-sṳ̆ 約哈斯 Jehoahaz s 819 n. - s 804 n.
Iók-hák 約瞎 Jehoash s 805 n. s 790 n.
Ià-lò̤-pó̤-áng 2 sié 耶羅破暗二世 Jeroboam II s 790 n. - s 750 n.
Sák-gă-lé-ā 撒加利亞 Zechariah s 750 n. - s 749 n.
Să-lṳ̀ng 沙龍 Shallum s 749 n. (1 gā-nguŏk-nĭk)
Mī-nā-hiêng 米拿現 Menahem s 749 n. - s 738 n.
Bī-gă-hăk 比加轄 Pekahiah s 738 n. - s 736 n.
Bī-giă 比迦 Pekah s 736 n. - s 732 n.
Hò̤-să̤ 何西 Hoshea s 732 n. - s 722 n.