Ū-ì-săng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ū-ì-săng gì Ngṳ̆k-nṳ̄-hŭng(玉女峰)

Ū-ì-săng(武夷山) sê Gŏng-să̤ gâe̤ng Hók-gióng gău-gái gì siŏh bĭh săng. Ciā săng gì săng-sìng sê Ū-ì-gŭng(武夷君), gó-chṳ̄ săng hô̤ lā̤ „Ū-ì-săng“.

Ū-ì-săng sê dĕ̤ng-báe̤k gáu să̤-nàng hióng gì săng, báe̤k-biĕng ciék Siĕng-hà-liāng(仙霞嶺), nàng-biĕng lièng Gāu-lièng-săng(九連山). Dòng 550 gŭng-lī, bìng-gĭng ô 1000 mī hī māng gèng. Có̤i gèng gì săng sê Uòng-gŏng-săng(黃崗山), gèng 2158 mī.

Ū-ì-săng gì gīng mâ̤ ngài, sê Dṳ̆ng-guók gì guók-gă-gék cê̤ṳ-iòng-bō̤-hô-kṳ̆. Hók-gióng lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì tàu ciáh guók-gă Mìng-uŏk, có̤i cā gì dŭ-siàng cêu sê găk Ū-ì-săng săng-kă gì Ū-ì-săng-chê hŭ-uái, gáu-muōi-lāu ciáh buăng gáu Hók-ciŭ. Ū-ì-săng ô siŏh cṳ̄ng miàng-cê hô̤ „Dâi-è̤ng-bò̤“(大紅袍) gì è̤ng-dà iā chók-miàng.