Ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng

Ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng (烏種儂), iâ hô̤ lā̤ háik-ìng (黑人), sê ìng-lôi gì 3 cṳ̄ng ìng-cṳ̄ng cĭ ék, ék-buăng dêu diŏh iĕk-dái dê-kṳ̆.

Ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng có̤i cā dêu diŏh Hĭ-ciŭ, hŭ-uái bī-gáu lŏk-hâiu. Gáu-muōi-lāu Ĕu-ciŭ-nè̤ng kăi-sṳ̄ sĭk-mìng Hĭ-ciŭ, ciŏng iā sâ̤ ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng mâ̤ gáu Mī-ciŭ có̤ háik-nù. Hī sèng-âu Băh-cṳ̄ng-nè̤ng káng-mâ̤-kī ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng, ciŏng ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng hô̤ lā̤ „negro“, Hók-ciŭ-nè̤ng iâ ciŏng ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng miĕk-chĭng hô̤ lā̤ „ŭ-tók-gūi“ (烏黜鬼).

Có̤i cā ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng găk Mī-guók dê-ôi iā dă̤, gáu 20 sié-gī 50 nièng-dâi, lŭk-sṳ̆ Martin Luther King huák-dông ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng mìng-guòng ông-dông, ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng gì dê-ôi ciáh gâe̤ng băh-cṳ̄ng-nè̤ng bìng-dēng.

Ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng gì bìng-gĭng sĭng-tā̤ só-cék sê sié-gái gà̤-dēng siū-iū ìng-cṳ̄ng diē-sié có̤i hō̤ gì, gó-chṳ̄ iā sâ̤ chók-miàng gì tā̤-ṳ̆k ông-dông-uòng sê ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng. Mī-guók sèng cūng-tūng Barack Obama iâ sê siŏh ciáh ŭ-cṳ̄ng-nè̤ng.